حسابداری شیرینی فروشی،قنادی و خشکبار

خرید صندوق فروش و نرم افزار فروش و حسابداری
حسابداری شیرینی فروشی،قنادی و خشکبار

حسابداری شیرینی فروشی،قنادی و خشکبار

شیوه حسابداری و امکانات نرم افزار برای حسابداری شیرینی فروشی،قنادی و خشکبار

ابتدا لازم است که تذکر دهیم در نرم افزار ماندگار تمام امور فروش . انبار و حسابداری  اتوماتیک است و لازم نیست شما بصورت تخصصی حسابداری یا کامپیوتر بدانید.

اطلاعات و امکانات حسابداری این نرم افزار تماما یکپارچه میباشند یعنی در زمان فعالیت شیرینی فروشی،قنادی و خشکبار تمام نرم افزار در تمام بخشها بصورت لحظه ایی در حالت فعایت است و لازم نیست کاربران کاری را بجز کارهای و مسئولیت خود در شیرینی فروشی،قنادی و خشکبار انجام دهند زیرا این نرم افزار جامع و یکپارچه تمام امور را مدیریت مینماید و از بروز اشتباهات جلوگیری مینماید و علاوه بر آن نیز مدیران هر بخش و مدیر  ارشد شیرینی فروشی،قنادی و خشکبار در هر لحظه میتواند از تمام گزارشات در بخشهای مختلف بهره مند گردد.

امکانات نرم افزار در بخش مالی و حسابداری شیرینی فروشی،قنادی و خشکبار بدین شرح میباشد:

  • خرید و فروش
  • صندوق و خزانه
  • انبار و انبار گردانی
  • حواله و رسید(اتوماتیک)
  • تولید
  • سیستم قیمت گذاری
  • چک و بانک
  • درآمد و هزینه
  • گزارش سود و زیان شیرینی فروشی،قنادی و خشکبار
  • ثبت سندها در دو حالت دستی و اتوماتیک
  • سیستم کدینگ های مالی
  • ترازنامه آزمایشی و گزارشهای مالی
  • سود و زیان داروخانه : برای یک کالا، یک گروه کالاها، در دوره های زمان مختلف
  • گزارشات حسابداری شیرینی فروشی،قنادی و خشکبار: امکان بررسی کارکردها و تهیه گزارشات متنوع ، کنترل میزان فروش ، موجودی صندوق ، کارکرد صندوقدار، سند و….
  • مدیریت غیر متمرکز: امکان نظارت بر کلیه امور حسابداری شیرینی فروشی،قنادی و خشکبار از راه دور بوسیله خط اينترنت و تهیه گزارشات متنوع و اعمال تغییرات

  برای کسب اطلاعات بیشتر میتوانید با بخش فروش شرکت تماس حاصل نمایید02126408304