مدیر عامل:
مهدی باستان نژاد
رئیس هیات مدیره:
محمود اورعی

شناسه ملی:
1010374512

واحد فروش:
6 - 04 83 40 26 (021)
7 - 24 47 26 22 (021)

واحد پشتیبانی:
6 - 04 83 40 26 (021)
7 - 24 47 26 22 (021)