حسابداری سوپر پروتئینی

صندوق فروش ،نرم افزار حسابداری فروشگاه گوشت وپرئتئینی

حسابداری سوپر پروتئینی امکانات و شیوه حسابداری فروشگاه سوپر پروتئینی ابتدا لازم است که تذکر دهیم در نرم افزار ماندگار تمام امور فروش . انبار و حسابداری  اتوماتیک است و لازم نیست شما بصورت تخصصی حسابداری یا کامپیوتر بدانید. اطلاعات و امکانات حسابداری این نرم افزار تماما یکپارچه میباشند یعنی در زمان فعالیت فروشگاه سوپر […]