حسابداری شیرینی فروشی،قنادی و خشکبار

حسابداری شیرینی فروشی،قنادی و خشکبار

حسابداری شیرینی فروشی،قنادی و خشکبار شیوه حسابداری و امکانات نرم افزار برای حسابداری شیرینی فروشی،قنادی و خشکبار ابتدا لازم است که تذکر دهیم در نرم افزار ماندگار تمام امور فروش . انبار و حسابداری  اتوماتیک است و لازم نیست شما بصورت تخصصی حسابداری یا کامپیوتر بدانید. اطلاعات و امکانات حسابداری این نرم افزار تماما یکپارچه […]